Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Diensten: alle werkzaamheden die nodig zijn voor consultancy, training, coaching en ontwikkeling en advisering, alles in de ruimste zin van het woord.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
 • Opdrachtnemer: Van Stein Consultancy.
 • Overeenkomst: iedere afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gericht op het verrichten van diensten voor opdrachtgever.
 • Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer samen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes (aanbiedingen) en overeenkomsten die door of met opdrachtgever zijn gegeven/aangegaan – inclusief aanvullende offertes en overeenkomsten – die betrekking hebben op het verrichten van diensten.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 • Overeenkomsten komen onder meer tot stand door aanvaarding door ondertekening door de opdrachtgever van een schriftelijk aanbod tot het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer, dan wel door een door beide partijen ondertekend aanbod of overeenkomst of door schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer aan opdrachtgever van een telefonische of anderszins mondeling gegeven opdracht. Deze laatstbedoelde schriftelijke bevestiging wordt geacht de opdracht volledig juist te hebben weergegeven waardoor de overeenkomst bindend en onvoorwaardelijk geldt, tenzij opdrachtgever binnen 5 werkdagen schriftelijk aangeeft het niet met de bevestiging of een gedeelte daarvan eens te zijn. Artikel 3 van deze voorwaarden blijft van toepassing voor zover in artikel 2 niet mocht zijn voorzien in bepaalde wijzen van aanbod/aanvaarding/totstandkoming overeenkomst.
 • In beginsel direct in het aanbod maar in ieder geval in de opdrachtbevestiging of de overeenkomst, worden data/plaats van project en duur vastgelegd. Na de totstandkoming van de overeenkomst zijn die bindend en kan daarvan alleen worden afgeweken als opdrachtnemer de gelegenheid daarvoor heeft. Deze data/plaats en dergelijke dienen uiterlijk een maand voorafgaand aan de datum waarop de diensten aanvangen te zijn vastgelegd, bij gebreke waarvan opdrachtnemer het aanbod direct kan intrekken. Indien eenmaal vastgestelde data, tijden en dergelijke in overleg kunnen worden gewijzigd, dan zijn de eventuele extra kosten voor een andere locatie en dergelijke voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes en overeenkomst

 • De door opdrachtnemer verstrekte offertes zijn 30 dagen geldig en zijn volledig vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 • De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij anders is vermeld.
 • Gebondenheid aan de offerte ontstaat als opdrachtgever binnen de tijdsduur zonder wijziging of voorbehoud de offerte schriftelijk (email of brief) heeft bevestigd aan opdrachtnemer, of op een van de manieren zoals in artikel 2 van deze voorwaarden omschreven. Door de bevestiging van de offerte zoals in onderhavig artikel bedoeld, ontstaat een overeenkomst conform de offerte. Bij wijzigingen of voorbehouden ten opzichte van de offerte is een – schriftelijke – bevestiging van de afspraken door opdrachtnemer nodig.

Artikel 4: Uitvoering overeenkomst

 • Opdrachtnemer is verplicht zich zorgvuldig en vakkundig in te spannen om de overeenkomst na te komen, conform de ethische gedragscode voor trainers en coaches van de HETAC zoals die geldt ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. Garantie voor de beoogde resultaten van de afgenomen dienst kunnen niet worden gegeven omdat de aard van de dienst afhankelijk is van vele factoren, waaronder de actieve deelname van deelnemers aan bijvoorbeeld een training begrepen, waarop opdrachtnemer geen dan wel weinig invloed kan uitoefenen.
 • Opdrachtnemer heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst, indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven of als de opdracht hierom vraagt.
 • De tijdens verrichte diensten verstrekte informatie is vertrouwelijk en wordt niet verspreid, tenzij verplicht conform de wet of geanonimiseerd in bedrijfsstatistieken. Opdrachtnemer kan de tijdens gesprekken verstrekte informatie alleen naar buiten brengen met toestemming van de betrokken gesprekspartner(s).
 • Feedback over deelnemers, wordt gedeeld met opdrachtgever en deelnemer.
 • Opdrachtgever is gehouden alle noodzakelijke gegevens tijdig en deugdelijk te verstrekken aan opdrachtnemer.
 • Gedurende de loop van de overeenkomst zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever regelmatig telefonisch overleggen over de stand van zaken, de voortgang en alle andere zaken de opdracht betreffende.
 • Als er een termijn voor het voltooien van een overeenkomst is afgesproken, dan is dat geen fatale termijn die leidt tot toerekenbare tekortkoming, tenzij anders is overeengekomen. Bij het overschrijden van de termijn stellen partijen samen een nieuwe termijn vast.  Overschrijding kan bijvoorbeeld oorzaak vinden in ziekte van een trainer of indien er sprake is van overmacht, in welk geval eveneens het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden van toepassing is.

Artikel 5: Intellectueel eigendom

 • Opdrachtnemer is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot verstrekte offertes en voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen, waaronder bijvoorbeeld readers, modellen, testen en oefenmateriaal.
 • Opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geen gebruik maken van de in het vorige lid bedoelde offertes en gebruikt materiaal anders dan ten behoeve van door opdrachtnemer verrichte diensten. De adviezen, materialen en dergelijke mogen evenmin worden verveelvoudigd en/of aan derden worden afgestaan, worden geëxploiteerd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, waaronder begrepen de social media.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 • Gebruik maken van de diensten komt geheel voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en de deelnemer(s). Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, waaronder begrepen, psychische of fysieke (letsel)schade toegebracht aan opdrachtgever, de deelnemers en hun eigendommen.
 • Als opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Als de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium.
 • Opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Bij overmacht zijn wij in het geheel niet aansprakelijk. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen (zoals “acts of god”) en/of door omstandigheden aan de kant van opdrachtnemer, zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstan-digheden met inbegrip van wanprestatie door derden als opdrachtnemer daar zaken van betrekt.
 • In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachts-toestand langer dan 6 weken duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.
 • Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan die verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 • Iedere aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van opdrachtnemer komt.
 • Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor alle schade, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen de gevolgschade, tegenover opdrachtgever en derden beperkt tot het door hem in verband met de opdracht aan opdrachtgever in rekening gebrachte totaal factuurbedrag, doch in elk geval tot een maximum bedrag van € 1.250.000,– (zegge: een miljoentweehonderdvijftigduizend euro).

 Artikel 7: Betaling en voorschot

 • Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient het factuurbedrag betaald te zijn op door opdrachtnemer aangegeven manier.
 • Facturatie vindt plaats, indien er sprake is van een project, op wekelijkse basis.
 • 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim, en is vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd, alsmede daadwerkelijk gemaakte kosten waaronder bijvoorbeeld incassokosten en advocaatkosten en alle overige in redelijkheid gemaakte kosten, zoals en loon van incassobureaus, deurwaarders, advocaten, e.d.
 • Aan buitengerechtelijke incassokosten is in elk geval bij niet tijdige betaling direct 15% van de (restant) hoofdsom verschuldigd.
 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd van opdrachtgever een aanbetaling van 25% te vragen als ten behoeve van het verrichten van de diensten vooraf onkosten moeten worden gemaakt.
 • Bij niet tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten onverminderd diens overige rechten en zal de hoofdsom met bijkomende kosten direct en ineens opeisbaar zijn.

Artikel 8: Opzegging door opdrachtgever

 • Opdrachtgever kan de overeenkomst op ieder moment schriftelijk opzeggen, kosteloos tot uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opdracht.
 • Als de overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd in de periode gelegen 30 tot en met 15 dagen vóór de aanvang van de opdracht, is opdrachtgever 50% van het maximum overeengekomen bedrag verschuldigd.
 • Bij opzegging door de opdrachtgever vanaf 14 dagen voor de aanvang van de opdracht tot aan de aanvang daarvan, is opdrachtgever 100% van het maximum overeengekomen bedrag verschuldigd.
 • Betreft de opzegging een individueel coaching gesprek, dan kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur is 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
 • Iedere deelnemer van een groepstraining kan zich kosteloos laten vervangen door een andere deelnemer met soortgelijk functieniveau mits dit uiterlijk 24 uur van tevoren is gemeld aan opdrachtnemer.

Artikel 9: Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen, tenzij enige andere rechter bevoegd is, worden beoordeeld en beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn op 5 januari 2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.